Matkaauto üldtingimused

Ideal OÜ (edaspidi Ideal) on Avis brändi frantsiisiomanik Eestis. Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Idealiga sõlmitud lühiajalistele rendilepingutele.

1. Rendiperiood

1.1. Rentnik rendib sõiduki rendilepingus toodud perioodiks. Poolte kokkuleppel on võimalik rendiperioodi pikendada. Enne rendilepingu pikendamist esitab Ideal rentnikule rendiperioodi pikendamise hinnakirja, millega nõustumist kinnitab rentnik e-kirja vahendusel. Minimaalne rendiperiood on 5 päeva.

2. Sõiduki üleandmine ja tagastamine

2.1. Sõiduki üleandmine ja tagastamine toimub Peterburi tee 47C, 11415 Tallinn. Väljastus ja tagastus toimub vahemikus 10:00-12:00, v.a eraldi kokkuleppel.
2.2. Rentnik on kohustatud osalema üksikasjalikul sõiduki tutvustamisel Ideali töötaja poolt.
2.3. Rentnik peab sõiduki üleandmisel veenduma, et on sõiduki saanud heas tehnilises seisukorras, terve ja puhta salongiga. Rentnik peab kontrollima, kas sõiduki üleandmisel on sõidukil nähtuvad vigastused kantud auto tehnilise seisukorra lehele. Hilisemaid pretensioone sõiduki vigastuste kohta ei arvestata ja sellised vigastused loetakse tekkinuks rentniku poolt ning kuuluvad Idealile hüvitamisele.
2.4. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki rendilepingus kokkulepitud kellaajal ja kuupäeval lepingus märgitud kohta. Ideal aktsepteerib kuni 1 tunnilist hilinemist sõiduki tagastamisel, pärast mida rakendub sõiduki kasutamise eest lisapäeva tasu.
2.5. Kui rentnik ei tagasta sõidukit kokkulepitud ajal ja kohas või viivitamatult pärast lepingu ennetähtaegset lõpetamist, on Idealil õigus kuulutada sõiduk tagaotsitavaks ning kasutada sõiduki oma valdusesse saamiseks kõiki õigusaktidega ette nähtud õigusi, sh volitab rentnik Ideali sõidukit viivitamatult tagasi võtma (sh teisaldama). Kui Ideal kannab eelnevaga seoses mistahes lisakulusid, on rentnik kohustatud need Idealile hüvitama. Sõiduki teisaldamisel teeb Ideal kõik võimaliku rentniku poolt sõidukisse jäetud esemete säilimiseks, kuid ei vastuta nendele teisaldamise ajal või hilisemalt tekkida võivate vigastuste või kadumise eest .
2.6. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki samas seisukorras, millises see oli sõiduki üleandmisel rentnikule, arvestades normaalset kulumist. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki koos kõigi rehvide, varustuse ja dokumentidega Ideali personaalile, kust sõiduk renditi või kohta, mis on märgitud rendilepingus.
2.7. Rentnik saab sõiduki täis kütusepaagiga ning kohustub sõiduki tagastama samuti täis kütusepaagiga. Mitte täis paagiga tagastamisel rakendub rentnikule punktis 4.2.10 määratud tasu.
2.8. Rentnik on tagastamisel kohustatud puhastama salongi, tühjendama reoveepaagi ja WC-paagi. Nõude rikkumisel kohustub rentnik maksma punktis 4.2.8 viidatud puhastuse tasu.

3. Nõuded sõiduki kasutamiseks

3.1. Rendilepingus märgitud sõiduki kasutajana ning kehtivate juhilubade omanikuna on rentnik kohustatud tundma ja täitma kehtivaid liikluseeskirju, aktsepteerides seejuures iga trahvi või muu kulu, mis tuleneb rentniku poolsest liikluseeskirjade rikkumisest.
3.2. Sõidukit võib juhtida isik, kes:
3.2.1. on kantud rendilepingusse ning kes omab kehtivat juhiluba ja on vähemalt 25-aastane;
3.2.2. muu isik, kes on Ideali poolt rentniku palvel rendilepingusse märgitud ning kes täidab juhile esitatud tingimusi. Rentnik on nimetatud isiku eest täielikult vastutav ning kohustub kontrollima, et ta järgiks rendilepingut ja üldtingimusi.
3.3. Sõidukit ei tohi kasutada:
3.3.1. sõitjate tasuliseks vedamiseks (nt veo- või taksoteenuse osutamine);
3.3.2. mistahes teise sõiduki või järelhaagise pukseerimiseks;
3.3.3. kauba veoks tollieeskirju rikkudes või mistahes muuks ebaseaduslikuks teoks;
3.3.4. juhi poolt, kes on alkoholi, narkootilise või muu keelatud aine mõju all;
3.3.5. juhi poolt, kes ei oma vastava kategooria sõiduki juhiluba;
3.3.6. võidusõiduks või selleks treenimiseks;
3.3.7. õppesõiduks;
3.3.8. sõiduks väljaspool sõiduteid.
3.4. Sõiduki salongis on suitsetamine keelatud. Nõude rikkumisel kohustub rentnik maksma punktis 4.2.7 viidatud puhastuse tasu.
3.5. Sõidukist lahkumisel kohustub rentnik võtma tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud (nt lukustama sõiduki uksed) võimalike õnnetuste või varguste vältimiseks. Samuti kohustub rentnik sõidukist lahkumisel võtma kaasa sõiduki võtmed ning dokumendid (registreerimistunnistuse ja muud dokumendid).

4. Tasud

4.1. Broneerimisel tehakse rendiarve 3 tööpäeva jooksul. Rohkem kui 1 kuu enne rendi algust on võimalik tühistada saades tagasi täielik rendisumma. 2 nädalat kuni kuu saab tühistades tagasi 50% rendisummast. Alla 2 nädala tühistamisel rendisummat ei tagastata.
4.2. Rendilepingu sõlmimisel tuleb rentnikul maksta renditasu ja tagatisraha. Tagarisraha tasumine toimub 5 tööpäeva enne renti summas 900-1200 EUR. Tagatisraha tagastatakse kui peale renti kui sõidukiga kõik korras.
4.3. Rentnik kohustub Idealile maksma:
4.3.1. renditasu vastavalt kehtivatele tariifidele, mis arvestatakse rendipäevade arvu ja läbisõidetud kilomeetrite alusel. Kui sõiduk tagastatakse rendilepingule märgitud kokkulepitud tagastamise ajast hiljem kui 1 tund, siis on rentnik kohustatud tasuma tegeliku tagastamise aja alusel arvutatud rendiperioodi eest. Kui rentnik tagastab sõiduki ennetähtaegselt, on Idealil õigus küsida rendilepingus märgitud renditasu täies ulatuses.
4.3.2. kõik lisatasud (kindlustus, etteviimistasu jne) koos seaduses sätestatud käibemaksuga, millega rentnik on nõustunud rendilepingule alla kirjutades;
4.3.3. kütusepaagi täitmise tasu, kui rentnik ei täida punktis 2.5 viidatud kohustust;
4.3.4. trahvi joobeseisundis sõiduki juhtimise, liikluseeskirjade rikkumise või muu ebaseadusliku tegevuse eest, kui trahv pööratakse täitmisele Ideali vastu, sh juhul, kui Ideali trahvitakse juhtimisõiguseta isiku juhtima lubamise eest;
4.3.5. Kui rentnikul on Baltikumist lahkumiseks Ideali nõuetekohane nõusolek olemas ning sõiduk muutub väljaspool Baltikumi sõidukõlbmatuks, kohustub rentnik tasuma sõiduki Eesti Vabariiki Ideali rendikontorisse toomise kulud. Rendileping on kehtiv, kuni sõiduki valduse üleandmiseni Idealile;
4.3.6. Idealile esitatud parkimistrahvid, liiklustrahvid, viivisetasud ning ebakorrektse parkimise tõttu või muul põhjusel tekkinud vajadusel parklasse pukseerimise tasud, lisaks Ideali trahvi- või vigastuse administreerimise tasu 35 EUR;
4.3.7. Sõiduki erakorralise puhastuse tasu summas 200 EUR, kui rentnik on sõiduki salongis suitsetanud või interjöör on määrdunud selliselt, et rendieelse seisukorra taastamiseks on vajalik teostada keemiline pesu;
4.3.8. Sõiduki mitte koristamise, WC ja reovee tühjendamise eiramine, trahv 200 EUR.
4.3.9. Sõidukis on keelatud vedada loomi, trahv 200 EUR
4.3.10. Sõiduki tagastamine mitte täis paagiga on trahv ühe liitri kohta 2.5 EUR.
4.4. Rentnik tasub Idealile pangaülekandega. Renditasu või muude rendilepingus ja/või üldtingimustes toodud tasude õigeaegselt maksmata jätmisel tasub rentnik viivist 0,2% tasumata summast iga viivituses oldud päeva suhtes. Tasude maksmisel hilinemisega loetakse kõige pealt tasutuks viivised ja trahvid ning alles seejärel tasu põhisumma. Rendilepingust tulenevate nõuete täitmata jätmisel ja/või mittetähtaegsel täitmisel rentniku poolt on Idealil õigus avaldada rentnikku puudutav teave maksehäirete registris (sh kuid mitte ainult Krediidiinfo andmebaasis ning Ideali ülemaailmses andmebaasis).

5. Vastutus

5.1. Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki säilimise ja sellele tekitatud kõikide vigastuste osas (sh sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko), mis on juhtunud enne sõiduki ülevaatamist ja vastuvõtmist Ideali töötaja poolt.
5.2. Rendiperioodil sõidukil tekkivate puuduste ilmnemisel, sõiduki sattumisel avariisse või vandaalitsemise objektiks, kohustub rentnik Ideali eelnevast koheselt teavitama ning järgima Ideali juhiseid edasise tegutsemise osas. Rentnik ei tohi sõidukil ilmnenud puudusi ise parandada. Käesoleva punkti rikkumisel on rentnik kohustatud hüvitama Idealile tekkinud kahjud (nt kui sõiduki originaalosad on asendatud ebakvaliteetsete osadega).

6. Kindlustus

6.1. Ideal kindlustab rentniku poolt kasutatava sõiduki kolmandale isikule tekkida võiva kahju suhtes vastavalt kehtivatele seadustele. Kindlustusjuhtumi puhul kohalduvad Ideali ja tema kindlustusandja vahel kokku lepitud kindlustustingimused. Rentnik kohustub tutvuma vastavate sõidukikindlustuse tingimustega Ideali teenindusletis enne rendilepingu sõlmimist.
6.2. Kindlustusjuhtumi toimumisel vastutab rentnik Ideali ees omavastutuse summa ulatuses. Rentniku omavastutuse suurus sõltub grupist, kuhu sõiduk kuulub ning omavastutuse summa on toodud rendilepingus. Rentnikul on võimalik omavastutust vähendada, makstes iga rendiperioodi päeva eest lisatasu vastavalt tema poolt valitud sõiduki grupile.
6.3. Vaatamata punktis 6.2 toodule, ei laiene kindlustuskaitse järgmistele kahjudele:
6.3.1. sõiduki salongile, juhtimissüsteemile, põhjaalusele või mootoriruumile tekitatud vigastused, sõitmine tühjade rehvidega, lume või jää tekitatud kahjud (nt hoone katuselt varisenud lumi või jää) või kahjud, mis on tekkinud sõitmisel väljaspool sõidukite liikumiseks ettenähtud teid;
6.3.2. kui sõiduk varastatakse ja rentnik ei ole vastavalt punktile 3.5 võtnud sõidukist lahkudes kaasa auto dokumente ja/või võtit. Kui sõiduki varguse korral tagastab rentnik Idealile sõiduki võtmed ja dokumendid (registreerimistunnistus) ning tõestab, et tarvitas sõiduki turvalisuse tagamiseks vajalikke ettevaatusabinõusid, on rentniku vastutus piiratud üksnes omavastutuse summaga.

7. Käitumine avarii korral

7.1. Rentnik ja iga sõidukit kasutama volitatud juht on kohustatud tarvitusele võtma kõik meetmed kaitsmaks Ideali ja kindlustusandja huve rendiperioodil toimunud avarii korral, sealhulgas:
7.1.1. tegema kindlaks kõigi asjaosaliste ja võimalike pealtnägijate nimed ja kontaktandmed;
7.1.2. Ideali eelneva nõusolekuta mitte tunnistama oma süüd või vastutust;
7.1.3. avarii järgselt mitte jätma sõidukit järelevalveta või selle ohutuse eest hoolitsemata;
7.1.4. informeerima koheselt Ideali ning vajadusel politseid toimunud avariist või vargusest ning jääma sündmuskohale seni, kuni politsei on andnud loa lahkumiseks;
7.1.5. koostama toimunud avarii või varguse kohta Idealile seletuskirja ning toimetama selle Idealile 24 tunni jooksul avarii või varguse toimumisest alates.

8. Lepingu muutmine ja lõpetamine

8.1. Rendilepingu pikendamise võib sõlmida e-kirja teel.
8.2. Rendileping lõpeb lepingule märgitud rendiperioodi viimasel kuupäeval rentniku poolt sõiduki tagastamisel.

8.3. Idealil on õigus rendileping ennetähtaegselt üles öelda, kui rentnik on oluliselt lepingut rikkunud. Muuhulgas loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks, kui:
8.3.1. rentnik kasutab sõidukit muul viisil kui selleks ettenähtud otstarbeks, sh lepingu punktis 3.3 sätestatud viisidel;
8.3.2. rentnik ei tagasta sõidukit tähtaegselt ning ei teavita kirjalikult või e-kirja teel Ideali sõiduki hilinenult tagastamisest.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Ideal töötleb rentniku isikuandmeid kehtivates õigusaktides toodud alustel ja korras. Ideali isikuandmete töötlemise põhimõtetega saab täpsemalt tutvuda Ideali kontoris, rendipunktis ja Ideali kodulehel: avis.ee; myavis.ee, budget.ee.

10. Muu

10.1. Üldtingimused on Ideali ja rentniku vahel sõlmitud rendilepingu lahutamatuks osaks.
10.2. Rendileping ja üldtingimused on koostatud Eesti Vabariigi seaduste alusel ning neile kohaldub Eesti õigus. 10.3.Lepingu täitmisel või tõlgendamisel tekkinud vaidlused, lahkhelid ja pretensioonid lahendatakse poolte vaheliste
läbirääkimiste käigus. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
10.4.Rentnik kinnitab, et on enne rendilepingu sõlmimist tutvunud ning nõustub kõigi sõiduki rentimist puudutavate tingimuste ja juhenditega, mis on toodud Ideali vastava kaubamärgi kodulehel.