Privaatsustingimused

Osaühing Ideal (edaspidi Ideal või meie erinevates käänetes) pakub oma klientidele (nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele; edaspidi ka teie erinevates käänetes) elektritõukerataste ja autode (edaspidi ka sõiduk) rentimise teenust, mis aktiveeritakse ja mida kasutatakse meie veebisaidi www.myavis.ee/et/avisnow ja mobiilirakenduse kaudu (edaspidi teenus).

Teenuste osutamisel ning teie andmete (sealhulgas teie isikuandmete) kogumisel ja kasutamisel on teie privaatsuse kaitse meile oluline. Niisiis soovime, et teaksite, millist liiki isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas neid kasutame. Privaatsustingimuste eesmärk on anda teile ülevaade teie isikuandmete kasutamise kohta.

Mõisted

Parema arusaamise huvides selgitame privaatsustingimustes kasutatud termineid.

Isikuandmete kaitse üldmäärus on ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679), mida rakendati 25. maist 2018 ja mis on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides otsekohaldatav.

Mobiilirakendus on nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja/või muudele mobiilseadmetele mõeldud rakendustarkvara, mille abil saab sõidukit broneerida, lukust avada, lukustada ja/või teha muid tarkvara võimaldatud toiminguid.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada tema nime, isikukoodi, asukohateabe, võrguidentifikaatori või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja on üksus, mis otsustab, miks ja kuidas isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.

Volitatud töötleja on üksus, mis töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Tingimused on meie teenuste kasutamise suhtes kohaldatavad tingimused, millega on võimalik tutvuda veebilehel www.myavis.ee/et/kasutajatingimused.

1. Vastutav töötleja
Osaühing Ideal Baltic
Registrikood: 10614625
Aadress: Peterburi tee 47c, Tallinn, Harjumaa, Eesti
E-posti aadress: info@avisnow.eu

2. Meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete liik, kasutusotstarve ja õiguslikud alused

2.1 Füüsiliste isikute tellitavad teenused

Kui kasutate meie teenuseid, kogume eri liiki andmeid. Mõningaid andmeid kogutakse teilt isiklikult, kui registreerute teenuse kasutajaks (identifitseerimisandmed) või kui annate konkreetse nõusoleku teatavaks kasutuseks (turundusandmed). Mõningaid andmeid kogutakse automaatselt teenuse kasutamisel (kasutusandmed). Võime hankida andmeid (sh isikuandmeid) ka avalikest allikatest, näiteks äri-/kaubandusregistritest, internetist ja kolmandatelt isikutelt, näiteks maksehäireregistritest, et analüüsida teie tausta ning krediidiinfot.

Identifitseerimisandmed

 • Nimi (ees- ja perekonnanimi)
 • Mobiiltelefoni number
 • E-posti aadress
 • Sisselogimisandmed: kasutajanimi ja parool (parool salvestatakse krüpteeritult ja seda ei näidata kunagi tekstina)
 • Juhiloa number

Identifitseerimisandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

 • Kasutajakonto loomine ja sellele sisenemine, kasutaja registreerimine, teenuselepingu (tingimuste) sõlmimine. Kasutamise õiguslik alus on lepingust tulenev vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
 • Teenusega seotud teabevahetus, nt arvete esitamine, kasutajatugi, teabevahetus meie teenuste raames tegutsevate kolmandatest isikutest teenuseosutajatega. Kasutamise õiguslik alus on lepingust tulenev vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
 • Meie kontode, vara ja võlgade haldamine. Kasutamise õiguslik alus on üldjuhul meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), kuid mõnel juhul võib see olla ka meie juriidiline kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c), nt raamatupidamise algdokumentide säilitamine.
 • Sõidukitega toimunud õnnetuste haldamine ja vajaduse korral teabe edastamine kindlustusandjatele. Kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Makseandmed

 • Maksekaardi andmeid (väljastaja, kaardi omanik, kaardi number, kaardi kehtivusaeg) töötleb ja säilitab kolmandast isikust makseteenuse pakkuja Stripe maksete käitlemise ning pettuste ennetamise eesmärgil. Stripe on sõltumatu vastutav töötleja ja seepärast palume tutvuda tema privaatsustingimustega veebilehel www.stripe.com/en-ee/privacy.
 • Andmed meilt ostetud teenuste ja teie tasutud maksete kohta
 • Andmed kolmanda isiku (nt teie tööandja) kontolt teie kontole (süsteemi rahakott) kantud summade ja kontojäägi kohta
 • Makseandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
 • Teenuste osutamine ja teie kasutajakonto haldamine kooskõlas tingimustega. Kasutamise õiguslik alus on lepingust tulenev vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
 • Meie kontode ja vara haldamine. Kasutamise õiguslik alus on üldjuhul meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), kuid mõnel juhul võib see olla ka meie juriidiline kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c), nt raamatupidamise algdokumentide säilitamine.
 • Süsteemi rahakoti kui teenuste eest maksmise viisi kasutamise võimaldamine kooskõlas tingimustega. Kasutamise õiguslik alus on lepingust tulenev vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Kasutusandmed

 • Teie sisselogimisandmed
 • GPSi andmed
 • IP-aadress
 • Aku andmed
 • Sõiduki näidikutel olevad andmed
 • Teie kasutatud sõiduki kiirus
 • Vahemaa, mille sõiduk teie kasutuse ajal läbis
 • Elektritõukeratta aku laetuse tase
 • Sõiduki/mobiilirakenduse loodud andmed, näiteks asukoht, sõidustiil, kiirus
 • Andmed selle kohta, kuidas te meie veebisaiti, mobiilirakendust ja sõidukeid kasutate (sh sõitude ja asukohtade ajalugu)
 • Brauseri/mobiiltelefoni tüüp ja versioon
 • Teie eelistuste seaded
 • Kasutusandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
 • Teenuste osutamine kooskõlas tingimustega. Kasutamise õiguslik alus on lepingust tulenev vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
 • Teenusetoe pakkumine. Kasutamise õiguslik alus on lepingust tulenev vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
 • Teenuste säilitamiseks ja arendamiseks vajaliku statistika tegemine ning kasutajaandmete (sh puuduste) analüüsimine. Kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).
 • Meie vara kaitsmine, kasutades GPSi andmeid meie sõidukite asukoha kindlaks määramiseks. Kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Turundusandmed

 • Andmed selle kohta, kas olete andnud nõusoleku turundusmaterjali saamiseks
 • Andmed teie turunduskanali eelistuste kohta (e-posti aadress, mobiiltelefon või mõlemad)

Turundusandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

 • Meie teenuste ja toodete turustamine. Kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

2.2 Juriidiliste isikute tellitavad teenused

Kui meie teenuseid tellib või kui kasutaja eest tasub juriidiline isik (nt kasutajakontole / süsteemi rahakotti vahendite kandmise teel) selleks, et teenust saaksid kasutada tema töötajad või kliendid, kogume ja töötleme ikkagi punktis 2.1 kirjeldatud andmeid teenuste tegelike kasutajate kohta. Kuna sõlmime tingimused iga kasutajaga, on meil kasutajaga vahetu suhe ning andmete töötlemine põhineb samal õiguslikul alusel, mida on kirjeldatud punktis 2.1.

Juriidiliste isikute puhul kogume veel järgmisi andmeid:

 • äriühingu ärinimi;
 • äriühingu registrikood;
 • käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 • selle isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, kes esindab juriidilist isikut (edaspidi juriidilise isiku esindaja) ning kes vastutab lepingu täitmise ja teenuse kasutajate haldamise eest.

Sellisel juhul töötleme juriidilise isiku esindaja isikuandmeid kliendiga (st juriidilise isikuga) suhtlemiseks, et osutada teenuseid kliendiga kokkulepitud viisil. Selle õiguslik alus on meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) – meil on vaja suhelda juriidilise isikuga ning kui te tegutsete tema esindajana, eeldame, et juriidiline isik on teavitanud teid meie kontaktisikuks määramisest. Seega on huvid tasakaalus ning me ei lähe vastuollu teie huvide, õiguste ega vabadustega. Kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele. Kui esitate vastuväite, teavitame sellest oma klienti, paludes tal määrata uus kontaktisik või kommenteerida teie vastuväidet muul viisil.

3. Teie andmete jagamine

Meie äriühingus on teie isikuandmed kättesaadavad üksnes nendele töötajatele, kellel on andmeid vaja oma tööülesannete täitmiseks (juurdepääs teadmisvajaduse alusel). Väljaspool äriühingut võime jagada teie andmeid järgmiste isikutega järgmistel asjaoludel ja üksnes vajalikus ulatuses:

 • meie teenuseosutajad: teie andmetele on juurdepääs isikutel, kes osutavad meile teenuseid ja töötlevad teie andmeid meie nimel (volitatud töötlejad). Nimetatud isikutel on juurdepääs ulatuses, mis on vajalik eelnimetatud teenuste osutamiseks. Nende isikute hulka kuuluvad veebisaidi ja mobiilirakenduse majutus- ja hooldusteenuste, teenusega seotud arveldusteenuste ja arendusteenuste osutajad;
 • ametivõimud ja riigiasutused (nt politsei, kohtud, andmekaitseasutused): avaldame teie andmeid üksnes juhul ja määral, mil oleme selleks seaduslikult kohustatud;
 • õigusmenetlustega seotud kolmandad isikud (nt õigus- ja finantsnõustajad): võime jagada või avaldada teie andmeid, kui see on vajalik meie vara ja õiguste kaitsmiseks (sh selleks vajalike õigusnõuete esitamiseks), meie lepingute täitmise tagamiseks, enda kaitsmiseks kolmandate isikute nõuete eest;
 • äritehingutega seotud kolmandad isikud: võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega äritehingu raames, näiteks äriühingu müümisel, uute osade väljalaskmisel investoritele või äriühingu tegevuse/vara müümisel teisele äriühingule. Samuti võime seda teha ühisettevõtte loomise, ühinemise või muu ümberkorraldamise korral.

Üldjuhul töödeldakse teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kui andmeid on vaja edastada väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse, järgime andmete edastamist reguleerivaid isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

4. Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie andmeid nii kaua, kuni see on vajalik siinsetes privaatsustingimustes kirjeldatud töötlemise eesmärkidel ning kohustuslike õigusaktide järgimiseks. Eri liiki isikuandmete säilitamistähtaja määramiseks kasutatavad kriteeriumid on järgmised:

 • kas olete aktiivne klient või mitte – kui sageli te meie teenuseid kasutate või millal viimati sõidukit rentisite;
 • kas kehtib lepingulisi või juriidilisi kohustusi, mille põhjal peame andmeid säilitama teatud aja vältel;
 • kas menetlemisel on õigusnõue, mis on seotud sellega, et olete meilt sõiduki rentinud, või mis on muul viisil seotud teie ja meie suhtega, või kas valitseb sellise nõude tekkimise oht;
 • kas kohaldatavas õigusaktis on määratud konkreetne säilitamistähtaeg;
 • millist säilitamistähtaega eeldati ajal, mil andmed meile esitati.

Peale selle võime andmeid töödelda koond- või anonüümitud andmetena, näiteks analüüsi ja statistilisel eesmärgil ning meie teenuste täiustamiseks ja arendamiseks.

Kui soovite täpsemat teavet oma isikuandmete säilitamise kohta, saatke sellekohane päring privaatsustingimuste punktis 1 esitatud e-posti aadressile.

5. Teie õigused

Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, millised teid käsitlevad andmed meie valduses on.

Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed või puudulikud.

Õigus andmete kustutamisele – teil on teatavatel tingimustel õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, sealhulgas juhul, kui teie isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, või kui teie isikuandmete töötlemine põhines teie nõusolekul ja te soovite oma nõusoleku tagasi võtta ning puuduvad muud alused teie isikuandmete töötlemiseks.

Õigus andmete töötlemise piiramisele – teil on teatavatel asjaoludel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatava ajavahemiku jooksul (nt kui olete esitanud vastuväite andmete töötlemisele).

Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada vastuväide andmete töötlemise kohta, mis põhineb meie õigustatud huvil. Vastuväite korral peatame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui saame tõendada, et andmeid töödeldakse mõjuvatel õiguspärastel põhjustel või töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Samuti on teil õigus esitada igal ajal vastuväide oma isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil. Nimetatud vastuväite saamisel peatame teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil.

Kui soovite kasutada oma õigusi, saatke sellekohane päring privaatsustingimuste punktis 1 esitatud e-posti aadressile. Meil on õigus võtta teie päringule vastamiseks aega kuni 30 päeva.

6. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Kui soovite lisateavet oma isikuandmete või oma õiguste kasutamise kohta, saate meiega ühendust võtta privaatsustingimuste punktis 1 esitatud e-posti aadressil.

Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine on õigusnõuetega vastuolus, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele eelkõige liikmesriigis, kus asub teie alaline elukoht või töökoht või kus väidetav rikkumine toimus, ilma et see piiraks mis tahes muu haldus- või õiguskaitsevahendi kasutamist. Eestis on asjakohane järelevalveasutus Andmekaitse Inspektsioon.

7. Privaatsustingimuste muudatused

Võime privaatsustingimusi vajaduse korral ühepoolselt muuta, eelkõige juhul, kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlustavad. Oluliste muudatuste korral teatame teile nendest ette. Privaatsustingimuste ajakohastatud ja kehtiva versiooniga on igal ajal võimalik tutvuda meie veebilehel www.myavis.ee/et/privaatsustingimused.