Renditingimused

Ideal OÜ (edaspidi Ideal) on Avis, Budget ning Payless brändide frantsiisiomanik Eestis. Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Idealiga sõlmitud lühiajalistele rendilepingutele.

1. Rendiperiood

1.1 Rentnik rendib sõiduki rendilepingus toodud perioodiks. Poolte kokkuleppel on võimalik rendiperioodi pikendada. Enne rendilepingu pikendamist esitab Ideal rentnikule rendiperioodi pikendamise hinnakirja, millega nõustumist kinnitab rentnik kirjalikult oma allkirjaga või e-kirja vahendusel. Alla 30-päevase rendilepingu pikendamise võib kokku leppida e-kirja teel. Üle 30-päevase rendilepingu kokkulepe peab olema vormistatud kirjalikult või allkirjastatud digitaalselt.

2. Sõiduki üleandmine ja tagastamine

2.1 Rentnik peab sõiduki rentnikule üleandmisel veenduma, et on sõiduki saanud heas tehnilises seisukorras, terve ja puhta salongiga. Rentnik peab kontrollima, kas sõiduki üleandmisel on sõidukil nähtavad vigastused kantud auto tehnilise seisukorra lehele. Hilisemaid pretensioone sõiduki vigastuste kohta ei arvestata ja sellised vigastused loetakse tekkinuks rentniku poolt ning kuuluvad Idealile hüvitamisele.

2.2 Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki rendilepingus kokkulepitud kellaajal ja kuupäeval lepingus märgitud kohta. Ideal aktsepteerib kuni 30 minutilist hilinemist sõiduki tagastamisel, pärast mida rakendub sõiduki kasutamise eest lisapäeva tasu.

2.3 Kui rentnik ei tagasta sõidukit kokkulepitud ajal ja kohas või viivitamatult pärast lepingu ennetähtaegset lõpetamist, on Idealil õigus kuulutada sõiduk tagaotsitavaks ning kasutada sõiduki oma valdusesse saamiseks kõiki õigusaktidega ette nähtud õigusi, sh volitab rentnik Ideali sõidukit viivitamatult tagasi võtma (sh teisaldama). Kui Ideal kannab eelnevaga seoses mistahes lisakulusid, on rentnik kohustatud need Idealile hüvitama. Sõiduki teisaldamisel teeb Ideal kõik võimaliku rentniku poolt sõidukisse jäetud esemete säilimiseks, kuid ei vastuta nendele teisaldamise ajal või hilisemalt tekkida võivate vigastuste või kadumise eest .

2.4 Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki samas seisukorras, millises see oli sõiduki üleandmisel rentnikule, arvestades normaalset kulumist. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki koos kõigi rehvide, varustuse ja dokumentidega Ideali kontorisse, kust sõiduk renditi või kohta, mis on märgitud rendilepingus.

2.5 Rentnik saab sõiduki täis kütusepaagiga ning kohustub sõiduki tagastama samuti täis kütusepaagiga, välja arvatud juhul, kui ta on ostnud „kütus ette“ toote.

3. Nõuded sõiduki kasutamiseks

3.1 Rendilepingus märgitud sõiduki kasutajana ning kehtivate juhilubade omanikuna on rentnik kohustatud tundma ja täitma kehtivaid liikluseeskirju, aktsepteerides seejuures iga trahvi või muu kulu, mis tuleneb rentniku poolsest liikluseeskirjade rikkumisest.

3.2 Sõidukit võib juhtida isik, kes:

3.2.1 on kantud rendilepingusse ning kes omab kehtivat juhiluba vähemalt 1 aasta;

3.2.2 muu isik, kes on Ideali poolt rentniku palvel rendilepingusse märgitud ning kes täidab juhile esitatud tingimusi. Rentnik on nimetatud isiku eest täielikult vastutav ning kohustub kontrollima, et ta järgiks rendilepingut ja üldtingimusi.

3.3 Sõidukit ei tohi kasutada:

3.3.1 sõitjate tasuliseks vedamiseks (nt veo- või taksoteenuse osutamine);

3.3.2 mistahes teise sõiduki või järelhaagise pukseerimiseks;

3.3.3 kauba veoks tollieeskirju rikkudes või mistahes muuks ebaseaduslikuks teoks;

3.3.4 juhi poolt, kes on alkoholi, narkootilise või muu keelatud aine mõju all;

3.3.5 juhi poolt, kes ei oma vastava kategooria sõiduki juhiluba;

3.3.6 võidusõiduks või selleks treenimiseks;

3.3.7 õppesõiduks;

3.3.8 sõiduks väljaspool sõiduteid.

3.4 Sõiduki salongis on suitsetamine keelatud. Nõude rikkumisel kohustub rentnik maksma punktis 4.3.7 viidatud puhastuse tasu.

3.5 Sõidukist lahkumisel kohustub rentnik võtma tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud (nt lukustama sõiduki uksed) võimalike õnnetuste või varguste vältimiseks. Samuti kohustub rentnik sõidukist lahkumisel võtma kaasa sõiduki võtmed ning dokumendid (registreerimistunnistuse ja muud dokumendid).

4. Tasud

4.1 Rendilepingu sõlmimisel broneeritakse rentniku krediitkaardilt renditasu (p.4.3.1) ja lisatasude (p. 4.3.2) summa, millele on lisatud 30%.

4.2 Idealil on õigus rendiperioodi kestel muuta ühepoolselt renditasu, teavitades sellest rentnikku vähemalt 1 kuu ette. Uue hinnaga mittenõustumisel on rentnikul õigus rendileping ennetähtaegselt lõpetada.

4.3 Rentnik kohustub Idealile maksma:

4.3.1 renditasu vastavalt kehtivatele tariifidele, mis arvestatakse rendipäevade arvu ja läbisõidetud kilomeetrite alusel. Kui sõiduk tagastatakse rendilepingule märgitud kokkulepitud tagastamise ajast hiljem kui 30 minutit, siis on rentnik kohustatud tasuma tegeliku tagastamise aja alusel arvutatud rendiperioodi eest. Kui rentnik tagastab sõiduki ennetähtaegselt, on Idealil õigus küsida rendilepingus märgitud renditasu täies ulatuses.  

4.3.2 kõik lisatasud (kindlustus, etteviimistasu jne) koos seaduses sätestatud käibemaksuga, millega rentnik on nõustunud rendilepingule alla kirjutades;

4.3.3 kütusepaagi täitmise tasu, kui rentnik ei täida punktis 2.5 viidatud kohustust;

4.3.4 trahvi joobeseisundis sõiduki juhtimise, liikluseeskirjade rikkumise või muu ebaseadusliku tegevuse eest, kui trahv pööratakse täitmisele Ideali vastu, sh juhul, kui Ideali trahvitakse juhtimisõiguseta isiku juhtima lubamise eest;

4.3.5 Kui rentnikul on Baltikumist lahkumiseks Ideali nõuetekohane nõusolek olemas ning sõiduk muutub väljaspool Baltikumi sõidukõlbmatuks, kohustub rentnik tasuma sõiduki Eesti Vabariiki Ideali rendikontorisse toomise  kulud. Rendileping on kehtiv, kuni sõiduki valduse üleandmiseni Idealile;

4.3.6 Idealile esitatud parkimistrahvid, viivisetasud ning ebakorrektse parkimise tõttu või muul põhjusel tekkinud vajadusel parklasse pukseerimise tasud, lisaks Ideali trahvi- või vigastuse administreerimise tasu 35  EUR;

4.3.7 sõiduki erakorralise puhastuse tasu summas 200 EUR, kui rentnik on sõiduki salongis suitsetanud või interjöör on määrdunud selliselt, et rendieelse seisukorra taastamiseks on vajalik teostada keemiline pesu;

4.3.8 kahjud, mis on sõidukile tekkinud siis, kui rentnik tagastas sõiduki Idealile väljaspool tööaega (18:15- 08:15) või viisil, et seda ei vaadata üle koos Ideali töötajaga ning Ideal avastab sõidukile tekitatud kahju hilisema ülevaatuse käigus;

4.3.9 sõiduki jätmise eest Tallinna Lennujaama üldisesse parklasse 25 EUR. Rentnikul on õigus jätta sõiduk lennujaama rendiautode parklasse Ideali kohale ilma lisatasuta;

4.3.10 hilise teenindamise tasu 40 EUR, kui rentnik soovib sõiduki võtta vastu vahemikus 18:15-08:15.

4.4 Rentnik tasub Idealile krediitkaardi või pangaülekandega. Renditasu või muude rendilepingus ja/või üldtingimustes toodud tasude õigeaegselt maksmata jätmisel tasub rentnik viivist 0,2% tasumata summast iga viivituses oldud päeva suhtes. Tasude maksmisel hilinemisega loetakse kõige pealt tasutuks viivised ja trahvid ning alles seejärel tasu põhisumma. Rendilepingust tulenevate nõuete täitmata jätmisel ja/või mittetähtaegsel täitmisel rentniku poolt on Idealil õigus avaldada rentnikku puudutav teave maksehäirete registris (sh kuid mitte ainult Krediidiinfo andmebaasis ning Ideali ülemaailmses andmebaasis).

5. Vastutus

5.1 Rentnik kui sõiduki valdaja on rendiperioodi jooksul vastutav sõiduki tehnohooldusnõuete täitmise eest juhul, kui sõiduki kasutusperiood rendilepingul on pikem kui 30 päeva. Sõiduki tehnohooldusgraafiku lubatud hälve ei tohi ületada 300 km. Leppetrahv sõiduki tehnohooldusgraafiku lubatud hälbe ületamisel on 500€.   

5.2 Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki säilimise ja sellele tekitatud kõikide vigastuste osas (sh sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko), mis on juhtunud enne sõiduki ülevaatamist ja vastuvõtmist Ideali töötaja poolt.

5.3 Rendiperioodil sõidukil tekkivate puuduste ilmnemisel, sõiduki sattumisel avariisse või vandaalitsemise objektiks, kohustub rentnik Ideali eelnevast koheselt teavitama ning järgima Ideali juhiseid edasise tegutsemise osas. Rentnik ei tohi sõidukil ilmnenud puudusi ise parandada. Käesoleva punkti rikkumisel on rentnik kohustatud hüvitama Idealile tekkinud kahjud (nt kui sõiduki originaalosad on asendatud ebakvaliteetsete osadega).

6. Kindlustus

6.1 Ideal kindlustab rentniku poolt kasutatava sõiduki kolmandale isikule tekkida võiva kahju suhtes vastavalt kehtivatele seadustele. Kindlustusjuhtumi puhul kohalduvad Ideali ja tema kindlustusandja vahel kokku lepitud kindlustustingimused. Rentnik kohustub tutvuma vastavate sõidukikindlustuse tingimustega Ideali teenindusletis enne rendilepingu sõlmimist.

6.2 Kindlustusjuhtumi toimumisel vastutab rentnik Ideali ees omavastutuse summa ulatuses. Rentniku omavastutuse suurus sõltub grupist, kuhu sõiduk kuulub ning omavastutuse summa on toodud rendilepingus. Rentnikul on võimalik omavastutust vähendada, makstes iga rendiperioodi päeva eest lisatasu vastavalt tema poolt valitud sõiduki grupile.

6.3 Vaatamata punktis 6.2 toodule, ei laiene kindlustuskaitse järgmistele kahjudele:

6.3.1 sõiduki salongile, juhtimissüsteemile, põhjaalusele või mootoriruumile tekitatud vigastused, sõitmine tühjade rehvidega, lume või jää tekitatud kahjud (nt hoone katuselt varisenud lumi või jää) või kahjud, mis on tekkinud sõitmisel väljaspool sõidukite liikumiseks ettenähtud  teid;

6.3.2 kui sõiduk varastatakse ja rentnik ei ole vastavalt punktile 3.5 võtnud sõidukist lahkudes kaasa auto dokumente ja/või võtit. Kui sõiduki varguse korral tagastab rentnik Idealile sõiduki võtmed ja dokumendid (registreerimistunnistus) ning tõestab, et tarvitas sõiduki turvalisuse tagamiseks vajalikke ettevaatusabinõusid, on rentniku vastutus piiratud üksnes omavastutuse summaga.

7. Käitumine avarii korral

7.1 Rentnik ja iga sõidukit kasutama volitatud juht on kohustatud tarvitusele võtma kõik meetmed kaitsmaks Ideali ja kindlustusandja huve rendiperioodil toimunud avarii korral, sealhulgas:

7.1.1 tegema kindlaks kõigi asjaosaliste ja võimalike pealtnägijate nimed ja kontaktandmed;

7.1.2 Ideali eelneva nõusolekuta mitte tunnistama oma süüd või vastutust;

7.1.3 avarii järgselt mitte jätma sõidukit järelevalveta või selle ohutuse eest hoolitsemata;

7.1.4 informeerima koheselt Ideali ning vajadusel politseid toimunud avariist või vargusest ning jääma sündmuskohale seni, kuni politsei on andnud loa lahkumiseks;

7.1.5 koostama toimunud avarii või varguse kohta Idealile seletuskirja ning toimetama selle Idealile 24 tunni jooksul avarii või varguse toimumisest alates.

8. Lepingu muutmine ja lõpetamine

8.1 Alla 30-päevase rendilepingu muutmise kokkuleppe võib sõlmida e-kirja teel. Üle 30-päevase rendilepingu muutmise kokkulepe peab olema vormistatud kirjalikult või allkirjastatud digitaalselt.

8.2 Rendileping lõpeb lepingule märgitud rendiperioodi viimasel kuupäeval rentniku poolt sõiduki tagastamisel.

8.3 Rentnikul on õigus rendileping ennetähtaegselt üles öelda, tasudes juba esitatud rendiarved. Rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu on maksimaalselt 1 kuu rendimakse.

8.4 Idealil on õigus rendileping ennetähtaegselt üles öelda, kui rentnik on oluliselt lepingut rikkunud. Muuhulgas loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks, kui:

8.4.1 rentnik ei tasu õigeaegselt renditasu;

8.4.2 rentnik kasutab sõidukit muul viisil kui selleks ettenähtud otstarbeks, sh lepingu punktis 3.3 sätestatud viisidel;

8.4.3 rentnik ei tagasta sõidukit tähtaegselt ning ei teavita kirjalikult või e-kirja teel Ideali sõiduki hilinenult  tagastamisest.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Ideal töötleb rentniku isikuandmeid kehtivates õigusaktides toodud alustel ja korras. Ideali isikuandmete töötlemise põhimõtetega saab täpsemalt tutvuda Ideali kontoris, rendipunktis ja Ideali kodulehel: avis.ee; myavis.ee, budget.ee.

10. Muu

10.1 Üldtingimused on Ideali ja rentniku vahel sõlmitud rendilepingu lahutamatuks osaks.

10.2 Rendileping ja üldtingimused on koostatud Eesti Vabariigi seaduste alusel ning neile kohaldub Eesti õigus. 10.3.Lepingu täitmisel või tõlgendamisel tekkinud vaidlused, lahkhelid ja pretensioonid lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste käigus. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

10.3.Rentnik kinnitab, et on enne rendilepingu sõlmimist tutvunud ning nõustub kõigi sõiduki rentimist puudutavate tingimuste ja juhenditega, mis on toodud Ideali vastava kaubamärgi kodulehel.