Kasutajatingimused

KASUTAJATINGIMUSED

Kehtivad alates 19.04.2024

Siinsetes renditeenuse osutamise tingimustes (edaspidi tingimused) reguleeritakse 1) kliendi registreerimise korda; 2) autode ja matkaautode broneerimist ja kasutamist; 3) sõidukite käitamise suhtes kohaldatavaid tingimusi; 4) vastutust käsitlevaid eeskirju ning 5) maksetingimusi. Palume tingimused hoolikalt läbi lugeda, sest Ideali osutatavaid teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustunud sellega, et need on tema jaoks õiguslikult siduvad.

Kooskõlas tingimustega loetakse, et Ideal ja klient (määratletud allpool) on sõlminud lepingulise suhte.

MÕISTED

Allpool esitatud väljenditel on siinsetes tingimustes ja nendega seoses järgmine tähendus, kusjuures tingimustes ainsuses kasutatud sõnad hõlmavad ka mitmuses kasutatud sõnu ja vastupidi.

1.1. Auto on vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mis on ette nähtud reisijate või kaupade veoks, mille valmistajakiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis ja mille Ideal annab nende tingimuste alusel tasu eest kliendi kasutusse. Auto rentimisele kohalduvad allviidatud Avis Now eritingimused.

1.2. Broneering on kliendi poolt mobiilirakenduses tehtud broneering konkreetse sõiduki reserveerimiseks kliendi poolt valitud kuupäevadel. Broneeringu muutmise ja tühistamise tingimused sõltuvad sõiduki liigist ning on tingimustes välja toodud.

1.3. Deposiit on kliendi poolt Idealile makstav tagatisraha matkaauto kasutamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale;

1.4. Hinnakiri on mobiilirakenduses avaldatud teenustasud, trahvid, kahjusummad, muud tasud ja kulud. Hinnakiri moodustab tingimuste lahutamatu osa.

1.5. Ideal on Osaühing Ideal (Eesti äriregistri kood: 10325140, asukoht: Peterburi tee 47c, Tallinn, Harju maakond, Eesti).

1.6. Isikuandmed on mis tahes andmed, mis otseselt või kaudselt, eraldi või koos muude olemasolevate andmetega võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks nimi, e-posti aadress, IP-aadress, isikukood, foto, kirjeldus, telefoninumber jne.

1.7. Kasutusperiood on ajavahemik alates sõiduki kasutusse võtmise (lukust avamise) hetkest kuni sõiduki tagastamise (lukustamise) hetkeni.

1.8. Klient on füüsiline isik, kes on teenuseid kasutades nõustunud täitma siinseid tingimusi ja lepingujärgseid kohustusi Ideali vastu.

1.9. Konto on kliendi kasutajakonto, mis on registreeritud mobiilirakenduses. Kui kliendile on teenuste kasutamiseks lubatud ligipääs kellegi teise kontolt (nt Ärikonto), loetakse tingimuste tähenduses vastavat kontot kliendi kontoks ning klient eraldi kontot looma ei pea.

1.10. Kontojääk on mobiilirakenduses kliendi kontol virtuaalselt eksisteeriv rahakott, kuhu tehakse Ideali poolt käesolevates tingimustes sätestatud alustel ja juhtudel tagasimakseid ning milles olevat raha saab klient Avis Now teenuste tarbimiseks kasutada. Kontojääk on kuvatud miinusega, kui kliendil on tekkinud võlgnevus mõne teenuse kasutamise eest.  

1.11. Kütusekaart on igas autos (v.a. matkaautos) olemas, millega saab tasuda kütuse eest Ideali nimetatud bensiini-/teenindusjaamades.

1.12. Matkaauto on eriliigiline auto ehk autoelamu, mis on varustatud ajutiseks reisimiseks vajalikuga. Matkaauto rentimisele kohalduvad allviidatud Avis Campers eritingimused.

1.13. Mobiilirakendus on nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja/või muudele mobiilseadmetele mõeldud MyAvis rakendustarkvara, mille abil saab sõidukit broneerida, lukust avada, lukustada ja/või teha muid tarkvara poolt võimaldatud toiminguid.

1.14. Parkimisala on parkla ja/või laadimispunktid, kust klient sõiduki võtab ja/või kuhu sõiduk tuleb tagastada.

1.15. Pool on Ideal või klient.

1.6. Privaatsustingimused on Ideali sõidukeid käsitlevad privaatsustingimused, mis sisaldavad teavet kliendi isikuandmete töötlemise (sealhulgas kliendi kui andmesubjekti õiguste) kohta ja mis on kättesaadavad nii mobiilirakenduses kui veebilehel www.myavis.ee/et/privaatsustingimused.

1.17. Sõidukid on nende tingimuste tähenduses matkaautode ja autode ühine nimetus.

1.18. Sõidukisüsteem on sõidukisse paigaldatud elektrooniline süsteem, mis salvestab sõiduki asukoha, sõidukiga läbitud vahemaa, sõiduki kasutamise aja, kütusekaardi kasutamise ning muud sõiduki ja selle kasutamisega seotud andmed ning edastab need Idealile.

1.19 Teenused on kõik Ideali kliendile osutatavad teenused, sealhulgas sõiduki rent (kasutusse andmine), hooldus (kapitaalremont ja jooksev remont, tehniline tugi), tsiviilvastutuskindlustus, aga ka sõiduki kasutamiseks ning käitamiseks vajalike materjalide ja kütuse tagamineselle normaalseks ja tavapäraseks kasutusotstarbeks.

1.20. Tingimused on kõik selles dokumendis sätestatud või viidatud tingimused, mis reguleerivad teenuste osutamist.

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1. Need tingimused kehtivad Ideali ja kliendi vahel alates hetkest, mil klient registreerub teenuste kasutajaks ning saab tähtajatu juurdepääsu mobiilirakendusele ja teenustele.

2.2. Ideal jätab endale õiguse muuta, täiendada või asendada tingimusi ja hinnakirja oma äranägemisel, teatades sellest e-maili ja/või mobiilirakenduse kaudu ette. Niisiis on klient kohustatud e-maili ja/või mobiilirakendust korrapäraselt kontrollima, et tutvuda tingimuste ja hinnakirja kõige ajakohasema versiooniga. Kui klient jätkab teenuste kasutamist pärast seda, kui teda on muudatustest eeltoodud viisil teavitatud, nõustub ta järgima muudetud tingimusi ja hinnakirja. Olenemata eeltoodud sätetest jõustuvad muudetud tingimused ja hinnakiri olenemata teenuste kasutamisest pärast viie päeva möödumist eelnimetatud teavitusest.

2.3. Tingimused moodustavad Ideali ja kliendi vahel nendes sätestatud teemal tervikliku lepingu ning on ülimuslikud kõikide Ideali ja kliendi vahel sellel teemal varem sõlmitud lepingute ja kokkulepete suhtes ning asendavad need, kui Ideal ja klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Kui kliendil on sõlmitud ärikonto leping, kuuluvad käesolevad tingimused kohaldamisele ulatuses, millises puudub vastuolu ärikonto lepingu tingimustega.

2.4. Ideal osutab kõiki teenuseid olemasoleval kujul ja võimaluste kohaselt (nn „as is“ baasil). Ideal ei garanteeri, et mis tahes teenus või sõiduk on kättesaadav igal ajal ning et need on heas seisukorras või puudusteta.

2.5. Idealil on õigus peatada teenuste osutamine kliendile, tühistada tema sõidud või broneeringud ning blokeerida juurdepääs tema kontole või elektroonilisele süsteemile, kui klient ei täida siinseid tingimusi. Samuti on Idealil õigus nõuda kliendilt tingimuste rikkumise kõrvaldamist lisatähtaja jooksul, mis ei tohi mingil juhul ületada ühte tundi. Kui klient ei kõrvalda tingimuste rikkumist määratud tähtaja jooksul, loetakse, et pärast nimetatud tähtaja möödumist lõpeb ka sõiduki kasutusperiood ja klient jääb ilma õigusest jätkata sõiduki kasutamist. Seejärel peab klient sõiduki viivitamata parkimisalale tagasi viima. Kui klient seda ei tee, on Idealil õigus teenuste osutamine peatada, blokeerides võimaluse sõidukit käivitada, lukust avada või kasutada. Sellisel juhul on ka Ideali töötajatel õigus sõiduk ilma kliendi osaluseta või klienti teavitamata ära viia.

3. KONTO REGISTREERIMINE JA KASUTAJALE ESITATAVAD NÕUDED

3.1. Klient võib teenuseid kasutada, kui:

3.1.1. ta on vähemalt 21-aastane või matkaauto puhul vähemalt 28-aastane ning tal on seadusjärgne õigus juhtida autot kooskõlas Eesti seadustega;

3.1.2. tal on konto või talle on võimaldatud kontole ligipääs kooskõlas käesolevate tingimustega;

3.1.3. tema konto on seotud kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida toetab mobiilirakendus;

3.1.4. tal on kehtiv juhiluba teenusepiirkonnas, kus klient teenuseid kasutab;

3.1.5. klient on füüsiliselt terve ning tal on vajalikud oskused ja asjatundlikkus, et sõidukeid ohutul ja pädeval viisil kasutada, juhtida ning käitada.

3.2. Konto registreerimisel on klient kohustatud:

3.2.1. tutvuma registreerumise lõpuleviimisel tingimuste, hinnakirja ja privaatsustingimustega. Registreerumise lõpuleviimisega kinnitab klient, et kogu Ideali esitatud teave on selge ja arusaadav ning et ta nõustub tingimusi järgima;

3.2.2. märkima oma e-posti aadressi ja telefoninumbri, mis võimaldab kliendil mobiilirakendusest kontole sisse logida. Klient vastutab konto ja mobiilirakenduse kasutajaandmete kaitsmise eest ainuisikuliselt ning tagab oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse;

3.2.3. siduma oma konto mobiiltelefoni numbriga ning kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida toetab mobiilirakendus. Seda tehes lubab klient Idealil kasutada kliendi valitud makseviisi kõikide kliendilt nõutavate tasude ja kulude maksmiseks kooskõlas nende tingimustega. Kõnealustele tasudele ja kuludele võivad kohalduda maksud, mille arvestab ja kogub samuti Ideal;

3.2.4. esitama auto kasutamiseks kehtiva dokumendi, mis tõendab auto juhtimise õigust, ja kinnitama selle kehtivust, järgides mobiilirakenduses sätestatud korda;

3.2.5. kasutama üksnes oma pärisnime, sisestama täpsed isiku- ja maksekaardi andmed ning hoidma selle teabe alati ajakohasena.

3.3. Kui klient ei sisesta õigeid andmeid kooskõlas punktiga 3.2, loetakse registreerumisprotsess kehtetuks ja seega puudulikuks.

3.4. Klient vastutab kontole juurdepääsu ning konto kontrollimise ja turvalisuse eest. Idealil on õigus eeldada, et igaüks, kes kasutab kliendi kasutajanime ja telefoninumbrit, on saanud selleks kliendi loa, ning kui kliendi kontot kasutavad kõrvalised isikud, vastutab klient selle eest ja kannab sellega seotud riski nii kaua, kuni ta on teavitanud sellest Ideali. Klient on kohustatud teavitama Ideali, kui tema sisselogimisandmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või kui tema kontot ohustab kolmas isik või kui kolmandal isikul on võimalik kontot kasutada. Sellise teabe saamisel blokeerib Ideal kliendi konto viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaheksa töötunni pärast.

3.5. Kui klient on teavitanud Ideali kooskõlas punktiga 3.4, kannab pärast teavitamist tekkinud võimaliku kahju Ideal, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud kliendi tahtliku tegevuse tõttu. Kui kliendi kontot kasutavad kõrvalised isikud, vastutab klient selle eest ja kannab sellega seotud riski nii kaua, kuni klient on teavitanud sellest punkti 3.4 alusel.

3.6. Kliendil ei ole õigust:

3.6.1. oma kontot loovutada, sellega kaubelda ega seda välja üürida;

3.6.2. luua võlts-, ebaseaduslikke ja/või valekontosid.

3.7. Klient tagab, et arvutiriistvara, -tarkvara või muu seadme kasutamisel mobiilirakenduses või elektroonilises süsteemis registreerumiseks ja/või neisse sisselogimiseks on aktiveeritud kõik mõistlikud ja ajakohased turvameetmed (muu hulgas tulemüürid, viiruse- ja pahavaratõrje tarkvara), ning klient vastutab seega kõikide tagajärgede eest, mis tulenevad kliendi arvuti, nutitelefoni, tahvelarvuti või muu seadme ebapiisavast kaitsest.

4. KASUTUSTINGIMUSED

4.1. Üldtingimused

4.1.1. Teenuseid kasutades on klient kohustatud:

4.1.1.1. täitma sõiduki valmistaja kehtestatud ja sõidukis olevates käsiraamatutes/juhendites sätestatud sõiduki käitamise nõudeid;

4.1.1.2. . täitma Ideali juhiseid ja soovitusi, mis on esitatud tingimustes;

4.1.1.3. järgima sõidukite juhtimise suhtes kohaldatavaid õigusakte ja muid kohaldatavaid eeskirju;

4.1.1.4. mitte kasutama sõidukit võidusõiduks ega muul spordiga seotud eesmärgil, mitte kasutama sõidukit õppesõidukina, mitte kasutama seda teiste sõidukite vedamiseks, mitte kasutama seda eesmärgil, milleks see ei ole kohandatud või ette nähtud, ega toiminguteks, mis on kehtivate õigusaktide alusel keelatud;

4.1.1.5.mitte andma sõidukit allrendile, mitte andma üle tingimustest tulenevaid sõidukiga seotud õigusi ega kohustusi, mitte andma sõidukit üle kolmandale isikule ning mitte lubama kolmandal isikul sõidukit kasutada, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud;

4.1.1.6. juhtima ja käitama sõidukit ohutult, alustama sõitu mõõduka kiirusega, võttes arvesse oma varasemaid kogemusi, oskusi ja ilmastikutingimusi;

4.1.1.7. olema täiesti kaine, seejuures ei tohi klient olla psühhoaktiivsete ainete mõju all. Idealil on õigus paigaldada sõidukitele alkolukk, mis takistab sõidukite kasutamist, kui juhi hingeõhk sisaldab alkoholi;

4.1.1.8. mitte juhtima ega käitama sõidukit, kui klient on haige, väsinud või kui tema juhtimine võib ohustada üldist liiklusohutust;

4.1.1.9. järgima muid kliendi juhiloal märgitud nõudeid (nt juhtima üksnes sellise kategooria sõidukit, mida kliendil on lubatud juhtida);

4.1.1.10. teadvustama, et sõidukid jäävad igal ajal Ideali omandisse ning et klient ei tohi sõidukit ega selle seadmeid muuta, remontida, demonteerida, lõhkuda ega muul viisil muuta;

4.1.1.11. võtma täieliku vastutuse sõiduki hooldamise eest kasutusperioodil ja tagastama sõiduki samas seisundis, milles see parkimisalalt renditi, võttes arvesse loomulikku kulumist.

4.1.2. Kui klient peatab lühikeseks perioodiks sõiduki kasutamise, kavatsedes peagi selle kasutamist jätkata, ja ta ei ole oma reisi sõiduki lukustamise teel lõpetanud, peab klient võtma kõik vajalikud ja olemasolevad meetmed, et tagada sõiduki ohutus ning võimalik kolmandate isikute väärkasutus.

4.1.3. Klient on kohustatud viivitamata teavitama Ideali ja asjakohaseid ametiasutusi (nt politseid), kui sõiduk hävib, saab kahjustada, läheb katki või muutub muul viisil edasiseks kasutuseks sobimatuks, samuti teavitama asjaoludest, mis takistavad sõiduki käitamist ja kasutamist.

4.1.4. Kui klient loob konto ja hakkab teenuseid faktiliselt kasutama, loetakse, et klient on esitanud kinnituse, mille alusel on tal sõiduki kasutamiseks ja käitamiseks piisavad teadmised ning sõiduki kasutamiseks vajalikud oskused ja mille alusel on tema füüsiline seisund sõiduki käitamiseks vajalikul tasemel.

4.1.5. Kliendil on õigus kasutada sõidukeid üksnes Eestis, kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Mistahes juhul võib klient sõidukit kasutada väljaspool Eesti territooriumi ainult Ideali eelneval kirjalikul nõusolekul.

4.2. Mobiilirakenduse kasutamine

4.2.1. Kasutusperioodi algus

4.2.1.1. Enne sõidu alustamist tuleb sõiduk broneerida mobiilirakenduses elektroonilise süsteemi kaudu. Sõiduki broneerimiseks peab klient logima mobiilirakendusse, kasutades oma telefoninumbrile saadetud ainulaadset SMS-koodi. Mobiilirakenduses  tuleb valida sobiv rendipunkt (sõidu algus ja lõpp-punkt peavad kattuma) ning kalendersüsteemis sõiduki kasutamise ajavahemik, st kuupäevad ja kellaajad. Seejärel kuvatakse saadavalolevad sõidukid ning hind valitud kasutusperioodi eest. Broneering kinnitatakse kliendi poolt ettemaksu tasumisega. Broneeringu kinnitus kajastub mobiilirakenduses ning selle kohta saab klient ettemaksuarve.

4.2.1.2. Sõiduki lukust avamiseks peab klient valima sobiva käsu ja järgima mobiilirakenduses näidatud juhiseid.

4.2.1.3. Pärast sõiduki lukust avamist ja enne reisi alustamist peab klient kontrollima sõidukit nii väljast kui ka seest (kui see on asjakohane), et veenduda selgelt nähtavate kahjustuste puudumises. Tuvastatud puuduste korral on klient kohustatud sellest Ideali viivitamata teavitama, helistades telefonil +372 605 1144 või saates e-kirja aadressile info@avisnow.eu. Kui klient eelkirjeldatud juhiseid ei järgi, arvestatakse, et kogu teavitamata kahju tekkis kliendi kasutusperioodil.

4.2.2. Kasutusperioodi lõpp

4.2.2.1. Pärast kasutamise lõpetamist peab klient tagastama sõiduki samale parkimiskohale, kust see võeti, mis tähendab, et parkimiskoht, kust sõiduk reisi alguses võeti, ei tohi erineda parkimiskohast, kuhu sõiduk tagastatakse.

4.2.2.2. Enne sõiduki tagastamist paneb klient vajaduse korral sõiduki võtme samasse kohta, kust see võeti, kontrollib, et sõidukisse ei ole jäetud isiklikke esemeid, eemaldab prügi ja veendub, et kõik sõiduki dokumendid ja lisatarvikud (kui see on asjakohane) on samas kohas nagu enne rendi algust.

4.2.2.3. Sõiduki tagastamisel parkimiskohta tuleb sõiduk lukustada mobiilirakenduses esitatud juhiste alusel. Sõiduki lukustamiseks peab klient valima mobiilirakenduses sobiva käsu ja järgima seal näidatud juhiseid.

4.2.2.4. Klient on kohustatud tagastama sõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui seisukord, milles ta sõiduki sai, võttes arvesse loomulikku kulumist.

4.3. Autode broneerimise eritingimused (Avis Now) – kohalduvad ainult autode broneerimisele

4.3.1. Klient võib alustada auto kasutamist endale sobival ajahetkel kogu kasutusperioodi jooksul, arvestades, et autot on võimalik avada 10 minutit enne broneeringu algust. Kui klient broneeritud kasutusperioodi jooksul auto kasutamisega ei alusta, siis broneeringu ettemaks Ideali poolt tagastamisele ei kuulu.

4.3.2. Sõidu alustamiseks peab klient käivitama auto sõiduki sees hoitava süütevõtme abil. Kui auto süütevõtit ei vaja, saab auto käivitada, vajutades rooli kõrval asuvat käivitusnuppu ja hoides piduripedaali all.

4.3.3. Auto tagastamiseks peab klient valima mobiilirakenduses käsu „Lõpeta broneering“. Enne auto juurest lahkumist peab klient veenduma, et auto on korralikult lukustatud ja et süütevõti on jäetud autosse.

4.3.4. Auto minimaalne kasutusaeg on 30 minutit ja maksimaalne kasutusaeg 30 päeva, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Kliendil on õigus kasutusperioodi muuta vastavalt tingimustes toodule.

4.3.5. Kui klient soovib auto kasutusaega pikendada rohkem kui 15 minutit, peab klient vähemalt 15 minutit enne kasutusaja lõppemist alustama mobiilirakenduses kasutusperioodi pikendamise protsessi vastavalt rakenduses toodud juhistele.  Kasutusaja pikendamine toimub vastavalt võimalusele, arvestades auto suhtes tehtud teisi broneeringuid ning jõustub pärast algbroneeringule lisanduva aja eest ettemaksu tegemist. Sõidetud kilomeetrite tasu arveldatakse pärast kasutusperioodi lõppu. Broneeringu pikendamisel algab renditasu arvestus uue kasutusperioodi kohta uuesti. Näiteks: kui esialgne broneering on tehtud 6 tunniks (mis hinnakirja järgselt võrdub päevahinnaga), aga auto kasutamist pikendatakse 1,5 tundi ehk autot kasutatakse 7,5 tundi, siis on renditasu suuruseks päevahind + 1,5 tunni tasu. Kasutusperioodi pikendamise eest saadetakse kliendile täiendav arve. 

4.3.6. Auto broneeringu tühistamine toimub alljärgnevalt:

4.3.6.1. broneeringu tühistamisel 24 tundi ja rohkem enne kasutusperioodi algust tagastatakse kliendile 100% broneeringu maksumusest krediidina kliendi kontojäägile, mida klient saab kasutada järgmiste broneeringute tegemiseks;

4.3.6.2. broneeringu tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kasutusperioodi algust, kui broneeringu kogupikkus on vähemalt 24 tundi, tagastatakse kliendile broneeringu ettemaksusumma, millest on maha arvestatud kehtivas hinnakirjas sätestatud tühistamistasu. Tagastus tehakse krediidina kliendi kontojäägile, mida klient saab kasutada järgmiste broneeringute tegemiseks;

4.3.6.3. broneeringu tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kasutusperioodi algust, kui broneeringu kogupikkus on alla 24 tunni, ei kuulu broneeringu maksumus tagastamisele.

4.3.7. Kui klient ei ole kasutusperioodi pikendanud ega tagasta autot lubatud maksimaalse kasutusaja jooksul, on Idealil õigus pöörduda auto varguse pärast politsei poole ja blokeerida võimalus autot käivitada, samuti kohustub klient tasuma kasutusperioodi ületamise eest leppetrahvi vastavalt parasjagu kehtivale hinnakirjale.

4.3.8. Idealil on õigus igal ajal kasutusperioodi jooksul asendada üks auto teise vastava kategooria ja parameetritega autoga, teatades sellest kliendile ühe päeva ette, kui see on vajalik auto korraliseks hoolduseks ja remondiks, auto võimalike rikete kõrvaldamiseks või muude vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab klient lubama Idealil auto välja vahetada Ideali määratud päeval ja ajal poolte kokkulepitud kohas ning võtma kooskõlas tingimustega vastu teise auto.

4.3.9. Igal autol on kütusekaart, mis on Ideali omand. Kütusekaardid on rangelt ette nähtud üksnes auto tankimiseks ning kliendil ei ole lubatud kasutada auto tankimiseks muid teenindusjaamu peale selle, mis on väljastanud kütusekaardi. Kui auto kütusekogus väheneb selliselt, et kütusepaagis on kütust ¼ ulatuses, peab klient kasutama kütusekaarti ja täitma kütusepaagi lähimas teenindusjaamas. Kütusekaardi PIN-kood on leitav mobiilirakendusest. Kütuse hinda klient ei maksa, sest see on juba lisatud teenustasu hulka. Kütusekaarti kasutatakse üksnes auto tankimiseks ning muude mahutite ja/või autode tankimine kütusekaardiga on rangelt keelatud. Kui klient seda keeldu rikub, teavitab Ideal politseid vara ebaseaduslikust kasutamisest ning klient maksab hinnakirjas märgitud leppetrahvi ja hüvitab Idealile võimaliku kahju, mis ei ole kaetud leppetrahviga.

4.3.10. Klient peab hoidma kütusekaarti turvaliselt autos ja auto tagastamisel jätma selle autosse. Kui klient kütusekaardi kaotab, peab ta sellest viivitamata teavitama Ideali ja hüvitama Idealile kütusekaardi kaotuse tõttu tekkida võiva kahju.

4.3.11. Kui klient pargib auto kasutusperioodi jooksul tasulisel ajal eraparklasse või avalikku parklasse, on klient kohustatud parkimisteenuste eest tasuma.

4.3.12. Igasugune tegevus, mille eesmärk on lugeda, kopeerida, muuta, täiendada või kustutada sõidukisüsteemi andmeid, või sellise tegevuse katse on rangelt keelatud.

4.3.13. Klient peab kasutama autot heaperemehelikult ega tohi seda kahjustada. Kliendil ja kõigil isikutel, kellel klient lubab autosse siseneda, on rangelt keelatud autos suitsetada.

4.3.14. Kui klient kasutab autot looma vedamiseks, võtab klient teadmiseks, et looma tuleb autos vedada üksnes selleks kohandatud transpordipuuris.

4.4. Matkaautode broneerimise eritingimused (Avis Campers) – kohalduvad ainult matkaautode broneerimisele

4.4.1. Klient võib ühe broneeringu raames broneerida matkaauto minimaalselt 3 kalendripäevaks ning maksimaalselt 30 päevaks, seejuures kõrghooajal 1. juunist kuni 15. septembrini on minimaalseks broneeringu perioodiks 5 kalendripäeva.

4.4.2. Kasutusperioodi alguskuupäev, kellaaeg, vastuvõtmise koha aadress, samuti tagastamise kuupäev, kellaaeg jms on fikseeritud mobiilirakenduses.

4.4.3. Matkaauto broneerimine ning broneeringu haldamine toimub üksnes läbi mobiilirakenduse. Broneeringu kinnitab 100% ettemaksu ning deposiidi tasumine kliendi poolt. Ettemaksu õigeaegsel mittetasumisel ei kohustu Ideal kliendi broneeringut kinnitama.

4.4.4. Hiljemalt 24 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist ning ettemaksu tasumist saadab Ideal kliendi e-mailile arve deposiidi tasumiseks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Deposiidi õigeaegne tasumine võimaldab kasutusperioodi alguses saada mobiilirakenduse vahendusel matkaautole ligipääs (uste lahti lukustamine). Kui kasutusperioodi alguseks ei ole deposiit tasutud, puudub kliendil õigus nõuda ettemaksu tagastamist või ligipääsu sõidukile.

4.4.5. Matkaauto broneeringu tühistamisele kohalduvad järgmised tingimused:

4.4.5.1. broneeringu tühistamisel 30 päeva ja rohkem enne kasutusperioodi algust tagastatakse kliendile 25% broneeringu maksumusest ja deposiit (kui selleks hetkeks tasutud);

4.4.5.2. broneeringu tühistamisel 14 päeva enne kasutusperioodi algust tagastatakse kliendile 50% broneeringu maksumusest ja deposiit (kui selleks hetkeks tasutud);

4.4.5.3. broneeringu tühistamisel vähem kui 14 päeva enne kasutusperioodi algust ei kuulu broneeringu maksumus tagastamisele. Kui klient on tühistamise hetkeks tasunud deposiidi, kuulub see kliendile tagastamisele.

4.4.6. Broneeringu tühistamisel toimuvad mistahes tagasimaksed Ideali poolt samale maksevahendile, mida kasutati broneeringu tegemisel. Idealil puudub võimalus teha tagasimakseid teisele maksevahendile.

4.4.7. Klient võib kasutada matkaautot ka väljaspool Eesti Vabariiki, kuid kliendil on keelatud väljuda Euroopa Liidu piiridest (v.a. Norra, Šveits, Liechtenstein, Andorra) ilma Ideali eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui klient soovib matkaautot kasutada väljaspool Euroopa Liidu riike, tuleb tal see eelnevalt Idealiga kirjalikult kooskõlastada vähemalt 14 päeva enne kasutusperioodi algust.

4.4.8. Kasutusperioodi lõppemisel toimub matkaauto tagastamine mobiilirakenduse vahendusel. Matkaauto tagastamisel kontrollitakse selle nõuetele vastavust Ideali partnerite poolt hiljemalt 48 tunni jooksul pärast auto tagastamist. Ideal tagab, et vahepealsel perioodil puudub kolmandatel isikutel ligipääs matkaautole.

4.4.9. Klient kohustub kasutama matkaautot heaperemehelikult ning matkaauto tuleb tagastada samas seisundis nagu see oli kasutusperioodi alguses, arvestades normaalset kulumist. Matkaauto siseruumid peavad olema hoolikalt puhastatud, reoveepaak ning WC kassett tühjendatud. Kliendil puudub kohustus teostada matkaautole välipuhastust.

4.4.10. Matkaauto kasutamisele kohalduvad ka tingimuste punktides 4.3.12-4.3.15 sätestatud nõuded.

4.4.11. Kasutusperioodi alguses antakse matkaauto kliendile üle tehniliselt heas seisukorras, puhastatult ning täispaagiga. Kui matkaautot ei tagastata täispaagiga, kohustub klient tasuma iga puuduoleva kütuseliitri eest parasjagu kehtiva Circle K hinnakirja alusel, millele lisandub Ideali kehtivas hinnakirjas sätestatud tasu tankimise eest. Idealil on õigus vastavad summad pidada kinni kliendi poolt tasutud deposiidist.

4.4.12. Klient kohustub jälgima, et matkaautosse tangitaks üksnes õiget kütust. Valesti tangitud kütuseliigist tekitatud kahju kohustub klient Idealile hüvitama.

4.4.13. Kui Ideal tuvastab matkaautol puudused, mida sellel ei olnud kasutusperioodi alguses ning mida ei saa pidada sõiduki normaalseks kulumiseks, sealhulgas kuid mitte ainult tingimustele mittevastav puhtusaste, kohustub klient tekkinud kahjud ja/või kulutused Idealile kehtiva hinnakirja alusel hüvitama.

4.4.14. Matkaauto kasutusperioodi saab pikendada üksnes vabade matkaautode olemasolul ning pikendamisel lisandub lisatasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Matkaauto tagastamisel rohkem kui 1 tund pärast kasutusperioodi lõppu on Idealil õigus nõuda kliendilt lisatasu matkaauto ühe rendipäeva summa ulatuses.

4.4.15. Ilma Ideali eelneva kirjaliku nõusolekuta on kliendil keelatud matkaautos vedada (lemmik)loomi. (Lemmik)loomade vedamisel matkaautos on klient looma ja selle poolt tekitatud kahjude eest täielikult vastutav.

5. TASUD JA MAKSED

5.1. Klient peab maksma Idealile teenuste kasutamise eest kõik tasud ja kulud kooskõlas tingimustega ja teenuste kasutamise hetkel kehtiva hinnakirjaga, mis on kuvatud ka mobiilirakenduses. Sõiduki kasutamise alustamiseks tuleb mobiilirakenduses vajutada nuppu „Alusta broneeringut“ ja lõpetamiseks nuppu „Lõpeta broneering“. Teenuste eest makstavatele tasudele ja muudele kuludele võivad kohalduda maksud ning muud kohalikud tasud, mille arvestab ja kogub Ideal.

5.2. Teenustasu arvutatakse teenuste kasutamise tegeliku aja ja läbitud kilomeetrite alusel või see põhineb hinnakirjas määratud valitud tellimusel. Matkaauto puhul eraldi kilomeetrite arvestust ei peeta ning kliendi poolt läbitud kilomeetrid sisalduvad juba matkaauto ettemaksus.

5.3. Kliendile esitatakse auto kasutamise eest kaks arvet: broneeringu kinnitamisel ettemaksuarve ning sõidu lõpetamisel lõplik arve, kus on mh kajastatud läbitud kilomeetrite arv ning juhul, kui ületatakse broneeritud kasutusperioodi 30 minuti võrra, siis lisandub rendihinnale päevatasu..

5.4. Kui klienti kontojäägil on vaba krediiti, kasutab Ideal teenustega seotud kuludeks kõigepealt vaba krediiti ja debiteerib vajaduse korral ülejäänud osa, kasutades kliendi kontoga seotud makseviisi. Kliendil on võimalik krediiti koguda ja kasutada Ideal poolt läbiviidavate kampaaniate raames tingimustes sätestatud põhimõtetel.

5.5. Ideal võib väljastada sooduskuponge või -koode, mille puhul kehtivad konkreetse sooduspakkumise eritingimused. Idealil on õigus sooduspakkumist igal ajal oma äranägemisel muuta või tühistada.

5.6. Klient vastutab Ideali määratud trahvide, leppetrahvide, tasude ja/või muude kulude eest, mis tekivad kliendi teenuste kasutamise (muu hulgas parkimistrahvid, parkimistasud väljaspool parkimisala, kütusekaardi ebaõige kasutamine jne) või seaduste, reeglite, eeskirjade või määruste rikkumise tõttu.

5.7. Kõik Idealile tasutavad summad võetakse automaatselt maha, kasutades makseviisi, mille klient on sidunud kontoga. Kui nimetatud makseviisi pole võimalik kasutada, võib Ideal rakendada muid vajalikke sissenõudmismeetmeid. Klient nõustub hüvitama kõik Ideali kulud, mis tekivad nimetatud maksete sissenõudmisel, muu hulgas Ideali mõistlikud õigusabikulud.

5.8. Kliendil on lubatud siduda kontoga mitu makseviisi ja valida kaart, mida kasutatakse jooksvate teenuste eest tasumiseks. Kontoga seotud makseviis peab võimaldama kaardi automaatset debiteerimist. Ideal debiteerib teenustasu automaatselt kliendi asjakohaselt maksekaardilt sõiduki broneeringu kinnitamisel.

5.9. Kui kliendi kontoga seotud makseviisi kasutamisel ei ole võimalik rahalisi vahendeid debiteerida ja/või rahalistest vahenditest ei piisa, ei ole teenuste kasutamine võimalik nii kaua, kuni tasumata summa makstakse kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga.

5.10. Kui kliendi valitud makseviisi kasutamisel ei ole võimalik teenuste eest tasutavat summat automaatselt debiteerida ja klient ei maksa kasutusperioodi viimaseks päevaks kasutatud teenuste eest, väljastab Ideal osutatud teenuste eest käibemaksuarve ja saadab selle kliendile e-posti teel. Pärast sellise arve saamist on klient kohustatud kontrollima arve õigsust ja teavitama Ideali avastatud mittevastavusest kahe päeva jooksul. Kui klient ei esita mittevastavust käsitlevat kaebust eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta on arvega nõustunud.

5.11. Kui klient ei saa käibemaksuarvet e-posti teel kasutusperioodi viimaseks päevaks kätte ja klient ei leia arvet oma kontoga seotud e-posti aadressilt, on klient kohustatud teavitama sellest Ideali ja taotlema arve saatmist. Arve puudumine ei vabasta klienti tasumise kohustustest.

5.12. Kui klient on kohustatud maksma oma kohustuste rikkumise tõttu tingimuste alusel trahvi, leppetrahvi või kulusid, on Idealil õigus debiteerida asjakohane summa kliendi makseviisi kasutades kohe pärast rikkumise avastamist, nõuetekohast dokumenteerimist ja kliendi eelnevat teavitamist.

5.13. Kui klient vaidlustab mis tahes tehingu, mille eest on võetud tasu kliendi valitud makseviisi kasutades, peab klient võtma Idealiga seitsme päeva jooksul ühendust.

5.14. Klient on kohustatud teavitama Ideali viivitamata kõigist muudatustest (muu hulgas maksekaardi kadumisest, vargusest või aegumisest), mis on seotud mobiilirakenduses kliendi valitud makseviisiga ja mis võivad põhjustada olukorra, kus Ideal ei saa tingimustes sätestatud tasu kliendi kontolt maha võtta.

5.15. Kui klient ei tee makseid õigel ajal, on Idealil õigus volitada inkassofirmat makseid sisse nõudma või loovutada oma nõudeõigus inkassofirmale kliendi võla sissenõudmiseks. Ideal võib edastada kliendi isikuandmeid riigiasutustele ja/või kohtutäituritele maksude ja trahvide tasumise taotlemiseks ja sissenõudmiseks.

5.16. Klient maksab Idealile viivist määraga 0,05% tähtpäevaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

5.17. Idealil on õigus teenustasusid igal ajal ühepoolselt muuta.

5.18. Kui Ideal peab tingimuste alusel hüvitama kliendile kahju ja/või Ideal debiteerib ekslikult kliendi kontot, kasutades kliendi valitud makseviisi, kannab Ideal asjakohase summa viivitamata tagasi, kasutades kliendi valitud makseviisi.

6. VASTUTUS JA VASTUTUSE PIIRANG

6.1. Klient kinnitab ja nõustub, et kasutab teenuseid kasutusperioodi jooksul isiklikul vastutusel. Ideal ei vastuta teenuste kasutamisega seoses kliendi või kolmanda isiku suhtes esinevate või tekkivate tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, kohustuste, tasude, kulude, vigastuste, leppetrahvide, õigusabikulude või muude kulutuste eest olenemata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte.

6.2. Olenemata punktist 6.1 ei kanna klient vastutust, kui:

6.2.1. rikkumised pandi toime või kahju tekkis Ideali ja/või kolmandate isikute süül;

6.2.2. kliendi vastutus on piiratud või välistatud õigusaktide alusel;

6.2.3. sõiduki rikked tekivad sõiduki käitamise käigus ja on põhjustatud sõiduki varasemast kasutamisest, käitamisest või loomulikust kulumisest. See kehtib üksnes juhul, kui klient teavitab Ideali sellest viivitamata telefoni teel ja järgib kõiki Ideali antud juhiseid.

6.3. Klient vastutab ainuisikuliselt oma isiklike esemete (st riided, kotid, sõidukis olevad esemed jne) või teenuste kasutamise käigus tarvitatud esemete kahjustuste eest, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud Ideali raske hooletuse või tahtluse tõttu.

6.4. Sõiduki kadumise korral on klient kohustatud maksma Idealile hinnakirjas märgitud trahvi ja hüvitama Idealile kogu kahju, mida trahv ei kata. Pärast seda ei saa klient sõidukit enda omandisse.

6.5. Tingimustes ja/või hinnakirjas sätestatud trahvid loetakse Ideali minimaalseks vaieldamatuks kahjuks, sealhulgas hõlmab see Ideali maineväärtusele, kaubamärgile, tootemargi kuvandile, ettevõtte ja sotsiaalsele terviklikkusele ning mainele tekitatud võimalikku kahju, mille on põhjustanud kliendi õigusvastane tegevus. Kliendi trahvi tasumine ei vabasta klienti kohustusest hüvitada Idealile kogu muu kahju, mida trahv ei kata.

6.6. Kui klient rikub kasutusperioodi ajal tingimustest tulenevaid kohustusi või kahjustab või rikub muul viisil Ideali vara ja/või omandiõigust seoses sõidukiga või hävitab või kaotab selle, maksab klient Idealile järgmised hinnakirjas nimetatud trahvid:

6.6.1. trahv sõiduki rehvide kahjustamise eest, kui neid ei ole võimalik parandada;

6.6.2. trahv sõidukis suitsetamise eest;

6.6.3. trahv kütusekaardi ebaseadusliku kasutamise eest;

6.6.4. trahv ohtliku või hooletu juhtimise eest;

6.6.5. trahv sõiduki juhtimise eest alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;

6.6.6. trahv selle eest, et klient on lubanud kõrvalistel isikutel kontole sisse logida / kontot kasutada;

6.6.7. trahv selle eest, et klient on lubanud muudel isikutel kasutada kliendi renditud sõidukit, välja arvatud juhul, kui pooled on teisiti kokku leppinud;

6.6.8. trahv selle eest, et sõidukist on eemaldatud ja/või sõidukis on välja vahetatud mis tahes osad, muu hulgas rehvid, veljed, peeglid, iluvõre, ohutuspakett, tulekustuti, esmaabikomplekt;

6.6.9. trahv muude hinnakirjas nimetatud rikkumiste eest.

6.7. Kui klient põhjustab kasutusperioodi ajal õnnetuse, sõiduk varastatakse või langeb vandalismi ohvriks, on ta kohustatud maksma Idealile hinnakirjas märgitud leppetrahvi. Idealil on õigus debiteerida leppetrahv automaatselt, kasutades kliendi kontoga seotud makseviisi. Idealil on õigus leppetrahv debiteerida pärast seda, kui klient on õnnetuse, varguse või vandalismi avastanud ja/või sellest teatanud, see on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja Ideal on teatanud sellest kliendile ette. Kui pärast lisahindamist selgub, et tegelik kahju, mida Ideal eelviidatud intsidendi tõttu kandis, on väiksem kui debiteeritud summa, kannab Ideal vahe 14 kalendripäeva jooksul pärast tegeliku kahjusumma kindlaksmääramist tagasi, kasutades sama makseviisi, mida kasutati leppetrahvi debiteerimiseks.

6.8. Sõiduki kindlustuskaitse ei laiene järgmistele kahjudele: sõiduki salong, juhtimissüsteemid, põhjaalusele või mootoriruumile tekitatud vigastused, veljed, sõitmine tühjade rehvidega, lume või jää tekitatud kahjud (nt hoone katuselt varisenud lumi või jää) või kahjud, mis on tekkinud sõitmisel väljaspool sõidukite liikumiseks ettenähtud teesid. Eelviidatud kahjude eest kannab klient täielikku materiaalset vastutust.

6.9. Klient on kohustatud ulatuses, mida tingimustes ja hinnakirjas sätestatud trahvid, leppetrahvid ja muud kulud ei kata, hüvitama Idealile kogu Idealile kliendi süül tekkinud eelnimetatud summasid ületava kahju, muu hulgas kahju, mis tuleneb järgmisest:

6.9.1. valeandmete ja/või -teabe esitamine mobiilirakenduses registreerumisel ja konto loomisel;

6.9.2. rakendusega seotud makseviisi ajakohasena ja kehtivana hoidmata jätmine ja/või teenuste eest tasumiseks vajalike piisavate vabade vahendite puudumine makseviisiga seotud kontol;

6.9.3. tingimuste täitmata jätmine;

6.9.4. sõiduki kasutamine viisil, milleks see ei ole ette nähtud või mõeldud;

6.9.5. kõrvalisele isikule sõiduki kasutamise loa andmine;

6.9.6. vastava kategooria sõiduki juhtimise õiguse puudumine või juhtimisõiguse täielik puudumine (nt sõiduki juhtimiseks ette nähtud juhiloa puudumine jne);

6.9.7. sõiduki käitamine alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;

6.9.8. politsei või muude pädevate asutuste nõudmiste täitmata jätmine;

6.9.9. politseile ja/või muudele pädevatele asutustele võimalikust liiklusõnnetusest teatamata jätmine;

6.9.10. trahvid, leppetrahvid või muud kulud või sanktsioonid, mis Idealile kliendi tegevuse tõttu määratakse;

6.9.11. sõiduki kasutamine kuritegelikuks tegevuseks;

6.9.12. sõiduki kahjustamine mis tahes kaupade sõidukile laadimisel või sealt mahalaadimisel;

6.9.13. sõiduki sisemuse või välimuse määrimine, lõhkumine, kriimustamine või muul viisil kahjustamine, sealhulgas juhul, kui seda on teinud lemmikloomad või teised reisijad, kelle klient on sõidukisse lubanud;

6.9.14. sõiduki kaotamine;

6.9.15. kehtivate õigusaktide rikkumine.

6.10. Klient kasutab sõidukit heaperemehelikult ja väldib sõiduki sisemuse määrimist suuremas ulatuses, kui on iseloomulik loomulikule kulumisele. Kui sõiduki sisemus on pärast selle kasutamist tavapärasest rohkem määrdunud, on klient kohustatud maksma hinnakirjas märgitud puhastustasu, ja kui sellist tasu ei ole märgitud, siis sõiduki pesemis- ja puhastamiskulud. Eeltoodu kehtib ka sõiduki välimuse kohta, kui see on kasutusperioodi jooksul tavapärasest rohkem määrdunud.

6.11. Kui klient rikub kasutusperioodi ajal kohaldatavaid liikluseeskirju ja/või muid kehtivaid õigusakte, on Idealil õigus peale asjakohaste asutuste määratud trahvi või tasu, mida klient on kohustatud maksma, nõuda kliendilt veel hinnakirjakohast haldustasu. Haldustasu arvelt hüvitatakse Ideali kulud, mis on seotud rikkumise ja selle käsitlemisega.

6.12. Kui klient on kahjustanud Ideali kindlustatud vara ja selle kahju eest vastutab klient, saab sõiduki kindlustanud ja Idealile kahju hüvitanud kindlustusandja õiguse nõuda kliendilt tagasi Idealile väljamakstud kogusumma.

6.13. Kui Ideal saab teada olukorrast, kus klient on põhjustanud Idealile kahju, või kui asjaolude põhjal võib oletada, et klient seda tõenäoliselt teeb, on Idealil õigus teenuste kliendile osutamine viivitamata ja määramata ajaks peatada, blokeerida kliendi juurdepääs tema kontole ning võtta sõiduk ilma etteteatamiseta tagasi.

6.14. Ideal vastutab siinsetes tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest ja on kohustatud hüvitama kliendile otsese kahju, mis tuleneb Ideali kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest.

6.15. Klient mõistab, et mobiilirakenduse funktsioonide kasutamine võib juhuslike tehniliste vigade tõttu olla piiratud ning Ideal ei saa igal ajal tagada mobiilirakenduse pidevat vigadeta toimimist. Mobiilirakenduse puuduste korral on Ideal kohustatud kõrvaldama need esimesel võimalusel. Ideal ei vastuta kahju eest, mida klient kannab mobiilirakenduse rikete tõttu või selle tõttu, et seda ei saa kasutada soovitud viisil.

6.16. Ideal ei vastuta ulatuses, milles vastutuse piiramine on lubatud kohaldatava õiguse alusel, järgmise eest:

6.16.1. võimalik kahju, mida klient kannab teenuste kasutamisega seotud viivituse tõttu;

6.16.2. kahju kliendi tervisele või elule teenuste kasutamise ajal;

6.16.3. kahju, mille klient on põhjustanud teenuste kasutamise ajal kolmandatele isikutele;

6.16.4. kahju, mis on põhjustatud kliendile või kolmandatele isikutele sõiduki eelmise kasutaja tegevuse tõttu, nt eelmine kasutaja on ilma Ideali loata muutnud/täiendanud sõiduki sõiduomadusi, vahetades ära rehvid, tankides vale kütust jne;

6.16.5. kaudne kahju;

6.16.6. igal juhul kahju, mille eest Ideal vastutab ja mis ületab osutamata või ebaõigesti osutatud teenuste hinda.

6.17. Igal juhul piirdub tingimustest tulenevate mis tahes nõuete (sealhulgas lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete) puhul Ideali koguvastutus 500 euroga või nende tasude summaga, mille klient maksis Idealile kasutusperioodi eest, mille kestel nõude aluseks olnud õnnetus, intsident või sündmus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.

6.18. Kui sõiduk ei asu selleks ette nähtud parkimisalal või ei vasta siinsetele tingimustele, teavitab klient Ideali telefonil +372 605 1144 või e-posti aadressil info@avisnow.eu.

6.19. Klient ega Ideal ei vastuta vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju ega täitmata jäänud kohustuste eest. Siinsetes tingimustes hõlmab vääramatu jõud asjaolu, mida kohustust täitmata jättev pool ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida, näiteks maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, pandeemia, rahvarahutused, töö- või sõjaline konflikt, sabotaaž, streigid või töösulud, epideemia, massirahutused, tõrked kommunaal- või kommunikatsiooniteenustes või nende katkemine, laiaulatuslik küberrünnak, riigi-, õiguskaitse- või järelevalveasutuse tegevus. Vääramatu jõud ei ole siiski takistuseks ega vabanduseks finantskohustuste täitmisel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Ideal töötleb klientide isikuandmeid kooskõlas privaatsustingimustega.

8. KOHALDATAV ÕIGUS

8.1. Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte ning neid tõlgendatakse samuti nende õigusaktide järgi, arvestamata kollisiooninorme.

8.2. Ideal ja klient püüavad lahendada kõik tingimustest tulenevad vaidlused heas usus peetud läbirääkimiste teel. Kui klient ja Ideal kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

8.3. Kui Ideal ei jõusta tingimustes sisalduvat õigust või sätet, ei tähenda see sellistest õigustest loobumist.

8.4. Kui tingimuste mingi säte osutub kehtetuks või kohtu korraldusel jõustamatuks, jäävad tingimuste ülejäänud sätted jõusse.

9. MUUD SÄTTED

9.1. Pooled on kohustatud teatama üksteisele viie kalendripäeva jooksul mis tahes muudatustest oma andmetes, nt ees-/perekonnanimes, aadressis, makseandmetes jne.

9.2. Idealil on õigus ühepoolselt loovutada kõik tingimustest tulenevad õigused ja kohustused Idealiga seotud kolmandale isikule, teavitades klienti sellest kirjalikult.

9.3. Kui klient ei saa teenuseid nõuetekohaselt kasutada, on ta kohustatud teavitama Ideali sellest telefoni või e-posti teel.

9.4. Tingimustega seotud küsimuste korral tuleks Idealiga ühendust võtta, saates e-kirja aadressile info@avisnow.eu.